Polityka prywatnośći

Klauzula informacyjna zgodna z RODO dla rodziców

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych dziecka) jest Monika Tomaszewska oraz Magdalena Mrozek prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą UL dla pszczół z siedzibą przy Al. Pośpiecha
 2. Pani / Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane:
 3. w celach związanych z zawarciem oraz realizacją  umowy o opiece nad dzieckiem do lat trzech  ( żłobek)  na  podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO w związku z ustawą z art 3a ustawy z dnia  4 lutego 2011 roku o opiece nad dzieckiem w wieku  do lat 3,
 4. za pośrednictwem systemu monitoringu (wizerunek) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na terenie Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora) w związku z art. 22 (2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy,
 5. na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a. RODO) – w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.
 6. Podanie danych w celu określonym w lit a i b jest dobrowolne, nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy,
 7. Podanie danych uzyskanych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, na który wyrażono zgodę.
 8. Pani / Pana dane osobowe (dane dziecka) nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu, nie będą przekazywane do Państw trzecich.
 9. Pani / Pana dane ( dane dziecka) mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
  1. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu(np. firmom informatycznym, kancelarii prawniczej, doradcy podatkowemu),
  2. innym podmiotom (tj. opiekunkom )
 10. Pani/Pana dane osobowe ( dane dziecka) będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,
 11. Okres przechowywania danych przetwarzanych przy pomocy monitoringu wynosi maksymalnie 2 tygodnie, za wyjątkiem sytuacji w której nagranie obrazu stanowi dowód w postępowaniu sądowym wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 12. Ma Pani / Pan prawo do dostępu do treści swoich danych ( danych dziecka), ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych (Pani/Pana dziecka) narusza przepisy RODO